Projekt-POPC

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Łódzkim "B" " nr. POPC.01.01.00-10-0029/20-00.

Projekt „Sieć NGA dla obszaru Łódzkiego "B" 4.10b" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr. 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na obszarze Łódzkim "B".

W wyniku realizacji projektu NEXERA wybuduje sieć dostępu do internetu szerokopasmowego o łącznej długości 634,31 km, która obejmie zasięgiem sieci 7 737 gospodarstw domowych, utworzy 40 węzłów dostępowych sieci oraz podłączy do sieci 8 ochotniczych straży pożarnych.

Wartość ogólna projektu: 47 130 331,03 PLN Wartość dofinansowania: 16 838 498,94 PLN Termin realizacji inwestycji: 30.11.2020r. - 30.11.2023r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.