Polityka prywatności mediów społecznościowych

Korzystając z naszych kont w mediach społecznościowych, wchodzicie Państwo z nami w interakcję, np. dokonując subskrypcji konta, zostawiając swoją reakcję (polubienia, komentarze) czy wysyłając do nas wiadomość. Informacje, jakie Państwo dostarczacie na swój temat mogą stanowić dane osobowe.

Niniejsza Polityka prywatności (dalej Polityka) opisuje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe gromadzone przy pomocy kont w następujących portalach społecznościowych (dalej Portale społecznościowe): • LINKEDIN:TUTAJ • YOUTUBE: TUTAJ

Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, dalej RODO).

Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest NEXERA Sp. z o.o., adres siedziby: Al. Jana Pawła II 29, 00-806 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637244, NIP: 5223071643, REGON: 36543239500000 (dalej: Administrator lub my).

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym w Spółce poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej, ww. adres siedziby Spółki.

Inspektor ochrony danych: Mikołaj Otmianowski e-mail: dane.osobowe@nexera.pl

Kategorie osób, których dane są przetwarzane, oraz zakres przetwarzanych danych

LINKEDIN Przetwarzamy dane osób, które: • odwiedziły stronę Administratora, • weszły w interakcję z Administratorem, • opublikowały lub przesłały dane poprzez usługi oferowane przez portal Linkedin (np. wypełniły formularze, odpowiedziały na ankiety). Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: • imię, nazwisko, wizerunek oraz inne dane identyfikacyjne udostępnione przez Ciebie publicznie na profilu utworzonym w portalu Linkedin (m.in. dane adresowe, kontaktowe np. adres e-mail, telefon oraz dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia), • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających konto, gromadzone dzięki plikom cookies.

YOUTUBE Przetwarzamy dane osób, które: • dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony „Subskrybuj”, • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z filmów zamieszczonych w koncie lub zareagowały na opublikowane filmy. Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: • identyfikator Konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick), • zdjęcie profilowe, • treść Twoich komentarzy, • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających konto, gromadzone dzięki plikom cookies.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe: a) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:

  1. prowadzeniu konta na Portalu społecznościowym, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatora Portalu i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami (w tym nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników) oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności Portalu społecznościowego (komentarze, wiadomości),
  2. prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników naszego konta),
  3. ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami. b) na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do jej wycofania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), c) na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W przypadku, gdy za pomocą Portalu społecznościowego organizujemy akcje promocyjne, zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym cel i podstawę prawną takiego przetwarzania opisujemy w regulaminie takiej akcji. Przed udziałem w takiej akcji promocyjnej prosimy o zapoznanie się z jej regulaminem.

Współadministrowanie danymi osobowymi

W zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby statystyk pełnimy funkcję współadministratorów w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO wraz z operatorem Portalu społecznościowego, który udostępnia opcję statystyk. Działania takie podejmujemy w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisanego wyżej.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk znajduje się pod linkiem: • w przypadku Portalu społecznościowego LinkedIn współadministratorem pozostaje LinkedIn Ireland Unlimited Company: TUTAJ

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć: • nasz upoważniony personel oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (m.in. usługi marketingowe, usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, • inni użytkownicy Portalu społecznościowego (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących konto, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne), • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, • administrator Portalu społecznościowego na zasadach opisanych w udostępnionych politykach prywatności.

Operatorzy Portali społecznościowych są odrębnymi podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osób korzystających z Portali społecznościowych, w tym danych dotyczących Państwa. Podmioty te przetwarzają Państwa dane osobowe we własnych celach oparciu o ustalone przez siebie podstawy prawne. W szczególności mogą one w oparciu o własny regulamin funkcjonowania Portalu społecznościowego gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających nasze konto. Mamy ograniczony wpływ na przetwarzanie danych przez operatorów Portali społecznościowych. Z tego względu prosimy o zapoznanie się z regulaminami ich funkcjonowania i udostępnionymi w nich politykami prywatności, które znajdziesz: • LinkedIn: TUTAJ, • YouTube:TUTAJ,

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym: • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, tj.: o standardowo przetwarzamy dane do czasu zakończenia prowadzenia przez nas konta w Portalu społecznościowym, o dane osobowe, które uzyskaliśmy w prowadzonej korespondencji, przechowujemy przez czas obsługi przesłanej do nas wiadomości, o dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

Przysługują Państwu następujące prawa:

• prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Twoją szczególną sytuacją, • w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, Aby skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na wskazane we wstępie nasze dane kontaktowe.

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje o źródle danych oraz pozostałe informacje

• Państwa dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa poprzez interakcję z naszym kontem w Portalu społecznościowym oraz z Państwa publicznego profilu. • Podanie danych jest dobrowolne. • Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 12.09.2022 r.