Oferta ramowa

Jesteśmy wyłącznie hurtowym operatorem telekomunikacyjnym i świadczymy usługi dostępu do infrastruktury tylko Operatorom (Przedsiębiorcom Telekomunikacyjnym). Dzięki naszej światłowodowej sieci dostępowej FTTH, operatorzy telekomunikacyjni i telewizji kablowych mogą świadczyć mieszkańcom gospodarstw domowych w zasięgu sieci NEXERY najnowocześniejsze usługi telekomunikacyjne w atrakcyjnych pakietach.

Nowa oferta ramowa ważna od 3 października 2021 r.

W dniu 24 czerwca br. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaakceptował zmiany w ofercie hurtowej NEXERY. Zmieniona Oferta Ramowa m.in. wprowadza elektroniczny obieg dokumentów zgodnie z zasadą „zero papieru”; modyfikuje tryb zawierania umów pomiędzy Nexerą i Operatorem Korzystającym; doprecyzowuje postanowienia związane ochroną danych osobowych między Nexerą a Operatorem Korzystającym; wprowadza mechanizmy związane ze zmianą dostawcy usług internetowych przez abonenta oraz wprowadza usługę „Podwyższonego SLA 8 h”.

Zmieniona Oferta Ramowa wchodzi w życie w dniu 3 października 2021 r., do tego terminu obowiązuje dotychczasowa Oferta Ramowa, która znajduje się pod poniższym załącznikiem.

Aktualna oferta ramowa do 3 października 2021 r.

W dniu 14 grudnia 2019 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaakceptował zmienioną ofertę hurtową NEXERY. Nowa Oferta Ramowa rozszerza katalog rodzajów zabezpieczenia roszczeń NEXERY wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań klientów powstałych w związku z realizacją usług NEXERY. NEXERA wraz z Prezesem UKE ustaliła, iż poza dotychczas stosowanym przez NEXERĘ zabezpieczeniem w postaci Gwarancji Bankowej Operator Korzystający będzie mógł ustanowić (alternatywnie w stosunku do Gwarancji Bankowej) kaucję pieniężną.

Plik Oferta Ramowa zawiera następujące elementy:

  • umowa ramowa
  • załącznik nr 4 - NEXERA cennik
  • załącznik nr 5 - umowa BSA
  • załącznik nr 6 - NEXERA dostęp do kanalizacji
  • załącznik nr 7 - NEXERA dzierżawa ciemnych włókien
  • załącznik nr 8 - NEXERA LLU
  • załącznik nr 9 - NEXERA kolokacja i połączenie sieci
  • załącznik nr 10 - Opcjonalna zgoda na wykorzystywanie przez NEXERĘ nazwy i logotypu OK w działaniach reklamowych i marketingowych

Oferta ramowa - transmisja danych do jednostek oświatowych

Usługi dostępu do łączy abonenckich na potrzeby transmisji danych do Jednostek Oświatowych (szkół) NEXERA świadczy na równych i niedyskryminujących zasadach w oparciu o Ofertę Ramową wraz z Cennikiem zaakceptowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w dniu 2 sierpnia 2018 r. Dokumenty (w formie Wzoru Umowy wraz załącznikami) składające się na Ofertę Ramową NEXERY, można pobrać poniżej. Informacje o adresach jednostek oświatowych w zasięgu Sieci NEXERY (adresy szkół) znajdują się w sekcji Informacje Ogólne.