news

Nowa oferta ramowa – zabezpieczenia wykonania umowy

02-01-2020

W dniu 14 grudnia 2019 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaakceptował zmienioną ofertę hurtową NEXERY.

Nowa Oferta Ramowa rozszerza katalog rodzajów zabezpieczenia roszczeń NEXERY wynikających niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań klientów  powstałych w związku z realizacja usług Nexery.

Więcej informacji tutaj.